các loại mê tín

Phân loại và thí dụ rõ ràng về mê tín dị đoan

Nhiều vận động viên tin rằng nếu họ mặc một quần áo nào đó trong người hay làm một cử chỉ gì đó trước khi