niềm tin

Định nghĩa sơ lược mê tín dị đoan

Những ý niệm, hành động hay nghi lễ phát xuất từ các niềm tin kể trên (“A notion, act or ritual that derives from such