thôi miên thé nào

Những điều kiện cần có để thôi miên

Thuật thôi miên có một số yêu cầu nhất định đối với hoàn cảnh. Trên thực tế, hoàn cảnh tự nhiên và hoàn cảnh con